Tên Môn học

NGHỆ THUẬT DIỄN THUYẾT

Mã Môn học

PUBS330136

Số tín chỉ

3

Trình độ

Ngôn ngữ Giảng dạy

Áp dụng cho Ngành Sư Phạm Anh

Đối với Ngành Sư Phạm Anh

Học kỳ Thực hiện (Ngành Sư Phạm Anh)

6

Áp dụng Ngành Biên Phiên Dịch

Đối với Ngành Biên Phiên Dịch

Học kỳ Thực hiện (Ngành Biên Phiên Dịch)

6

Giới thiệu

 

Khóa học này dành cho sinh viên chuyên ngữ năm 4 trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Tp.HCM, được thiết kế để hỗ trợ sinh viên phát triển kĩ năng diễn thuyết trước đám đông. Sinh viên được giảng dạy cách lựa chọn và sắp xếp ý tưởng; truyền đạt thông tin đến một nhóm khán giả cụ thể;  truyền ý tưởng rõ ràng, dễ hiểu và phù hợp; and truyền tải thông tin hiệu quả với sự tự tin và nhiệt tình.

Trong suốt khóa học, bầu không khí củng cố tích cực và phản hồi góp ý mang tính xây dựng sẽ được chú trọng. Sinh viên được khuyến khích góp ý lẫn nhau. Bất kì ai đều có thể đạt được kĩ năng thuyết trình trước đám đông bằng động lực và quyết tâm.

 

Mục tiêu

Mục tiêu Mô tả
G1 Kiến thức cơ bản các khái niệm trong nghệ thuật diễn thuyết và nội dung cơ bản của các phương pháp diễn thuyết. 
G2 Khả năng sử dụng tốt các kỹ năng tiếng Anh vào việc thu thập thông tin, phân tích, đánh giá các phương pháp diễn thuyết và các bài diễn thuyết về mặt ý nghĩa, nghệ thuật, thông điệp, và ngôn từ
G3 Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp

 

Chuẩn Đầu ra

 

Chuẩn đầu ra Mô tả
G1
  • Giải thích được những khái niệm cơ bản được sử dụng trong phần lý thuyết về nghệ thuật diễn thuyết.
  • Xác định mục đích của diễn thuyết.
  • Xây dựng, tổ chức và trình bày diễn thuyết sử dụng ngôn ngữ phù hợp đối tượng nghe cụ thể.
  • Trình bày được những nội dung cơ bản của các loại diễn thuyết.
G2
  • Thể hiện được hành vi phi ngôn ngữ hỗ trợ diễn thuyết.
  • Phân tích bài diễn thuyết về mặt nội dung ý nghĩa, nội dung nghệ thuật, thông điệp, và ngôn từ. Nắm vững kết cấu của bài diễn thuyết. Nắm vững cách trình bày cũng như đánh giá bài nói.
  • Phát triển kỹ năng nghiên cứu tài liệu.
  • Phát triển tư duy sáng tạo, tư duy suy xét, ham tìm hiểu các vấn đề về nghệ thuật diễn thuyết.
  • Thể hiện các tiêu chuẩn và nguyên tắc về đạo đức của mình, hành xử chuyên nghiệp, luôn cập nhật thông tin.
G3
  • Có khả năng làm việc trong các nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến bài diễn thuyết.

 

Tài liệu

Giáo trình chính:
Lucas, S. E. (2010). The Art of Public Speaking  (10th Ed.). New York: McGraw Hill.

Tài liệu tham khảo:

Clark, R. W., & Clinton, B. L. (1994). Effective Speech communication. New York: Glencoe.

Simmons, C. (1996). Public Speaking Made Simple. New York: Doubleday.

Kiểm tra & Đánh giá

  Bài tập Tỉ trọng
Cuối kì

Thảo luận trong lớp
Diễn thuyết
Kiểm tra

10%
20%
20%
Giữa kì Đánh giá một bài diễn thuyết 50%