THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ THỰC TẬP ĐỐI VỚI SINH VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM ANH

Thời gian Thực tập: Học kỳ 1, năm học 2021-2022

Đối tượng: Sinh viên ngành Sư phạm Anh chưa tham gia Thực tập Sư phạm

Điều kiện: Đã hoàn thành các học phần sau:

 1. Teaching Practice
 2. Teaching English to Young Learners 
 3. Material Development

Thời hạn đăng ký: Đến hết ngày 31/7/2021

Trường đã ra Quy định về việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học hệ chính qui như trong văn bản đính kèm. Quy định được áp dụng từ học kỳ 1, năm học 2021-2022. Quy định này qui định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên được đào tạo đại học hệ chính qui bao gồm:

 • Đánh giá kết quả rèn luyện và khung điểm
 • Phân loại và qui trình đánh giá
 • Tổ chức đánh giá và sử dụng kết quả
 • Tổ chức thực hiện

Mọi thông tin tin tiết xem trong file đính kèm.

Học kỳ 3 năm học 2020-2021, Khoa Ngoại ngữ tổ chức 3 lớp hè, cụ thể như sau:

 • American Studies (3 tín chỉ)
 • Critical Writing (3 tín chỉ)
 • Advanced Listening and Speaking (3 tín chỉ)

Các lớp được giảng dạy trực tuyến trong 5 tuần, 2 buổi mỗi tuần. Giáo viên giảng dạy gồm một giáo viên Việt Nam và một giáo viên người nước ngoài (Thầy William Lewis) thuộc chương trình English Fellow từ Đại Sứ Quán Mỹ tại Việt Nam (RELO).

Sinh viên có thể đăng ký trên hệ thống đăng ký môn học.

Phòng Đào tạo đã ra kế hoạch đăng ký môn học học kỳ 3 năm học 2020-2021. Chỉ những môn học lý thuyết mới có trong danh mục đăng ký và tất cả đều được dạy trực tuyến.

Thời gian đăng ký: Từ 21/6/2021 đến 28/6/2021

Link đăng ký: https://dkmh.hcmute.edu.vn

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Phòng Đào tạo thông báo về việc xét tốt nghiệp học kỳ II năm học 2020-2021

Đối tượng và Đăng ký:

 • Sinh viên có nguyện vọng và đủ điều kiện tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2020-2021
 • Đăng ký online từ ngày 05/6/2021 đến ngày 20/6/2021

Tiêu chuẩn và điều kiện tốt nghiệp: 

Phòng Kế hoạch Tài chính (KHTC) đã chính thức đưa kênh thanh toán học phí online vào sử dụng tại trang web https://e-bills.vn/pay/hcmute ngoài kênh chuyển khoản và nộp tiền mặt như hiện nay:

Phòng KHTC kính thông báo đến sinh viên v/v sử dụng kênh thanh toán online một cách hiệu quả.