Tác giả :

DANH SÁCH ĐỘI NGŨ TƯ VẤN CHO SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ HỆ CHÍNH QUY NĂM HỌC 2017-2018


STT

Họ và Tên

Ảnh

Mã CB

Email

Số đt

Nhiệm vụ

1

Huỳnh Trọng Luân

1166

knn@hcmute.edu.vn

02837225550

Trưởng nhóm

2

Nguyễn Thị Lam

 

026.614.00938 

lamnt@hcmute.edu.vn

0974217189

Thư ký

3

Trần Thị Phương Ly

 

lyttp@hcmute.edu.vn


<