Tác giả :

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN TỔ THỰC HÀNH TIẾNG


Th.S. Trương Thị Hoa
Trưởng Bộ môn
Giảng viên 


Email: hoatt@hcmute.edu.vn
   
  Th.S. Trần Thị Thanh Kiều
Phó Bộ môn
Giảng viên 


Email: kieuttt@hcmute.edu.vn

   
Th.S. Trình Thị Giang Thanh
Giảng viên 

Email: thanhttg@hcmute.edu.vn
   

NCS. Đỗ Thị Hà
Giảng viên 


Email: hadt@hcmute.edu.vn
   

NCS. Trần Thị Thúy Hằng
Giảng viên 

Email: hangttt@hcmute.edu.vn
   

Th.S. Mai Võ Trúc Phương
Giảng viên 

Email: mvtp@hcmute.edu.vn
   

Th.S. Hoàng Trọng Mai Sương
Giảng viên 

Email: suonghtm@hcmute.edu.vn
   

Th.S. Lê Mai Hiền Trang
Giảng viên 


Email: tranglmh@hcmute.edu.vn
   

Th.S. Phạm Thị Kim Ánh
Giảng viên 


Email: anhptk@hcmute.edu.vn
   

Th.S. Đoàn Trần Anh Thư
Giảng viên 


Email: thudta@hcmute.edu.vn
   

Th.S. Huỳnh Thị Mỹ Vân
Giảng viên 


Email: vanhtm@hcmute.edu.vn
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *


--------------------------------------------------------Truy cập tháng:47,664

Tổng truy cập:481,561


   @ Faculty of Foreign Languages, HCMC University of Technology and Education
        Address: 01 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, HCM City, 700000, Vietnam
        Tel: 08 3896 1223 (8251)